Top 5 Pimcore features om efficiënt data te distribueren

Data distribueren neemt steeds grotere vormen aan. En de behoefte om data te delen via steeds meer manieren, formaten en specifiekere momenten wordt alleen maar groter.

Klanten willen data gebruiken en rich data pools vragen erom. Er is data nodig voor interne systemen, applicaties, voor social media en prijsvergelijkings- en advertentieportalen. Ook keert die data terug in documenten en fysieke catalogi. Het goede nieuws: die data is er. Het slechte: de data is vaak versnipperd over uiteenlopende bronnen. Hoe breng je meer uniformiteit en efficiency in distributie van data? Daar kunnen de volgende features bij helpen.

Via Pimcore’s webservices (API)
Alle features worden aangestuurd via de centrale API van Pimcore, welke tevens kan worden opengezet met ‘toegestane informatie’ voor een klant of externe user. Zo kan die klant de opengestelde data via de webservices (API) aanroepen en gebruiken. Op deze manier heeft de klant altijd ‘realtime’ data.

Webportal voor assets

De MDM-PIM-tool geeft een set data vrij via een webportal: een beeldbank, een downloadportal of een merk- en partnerportal. Via dat portal hebben klanten, leveranciers, lokale verkoopkantoren en channel partners 24/7 toegang tot alle product-, merk en overige digitale informatie. Zo kunnen klanten en anderen met toegang tot het portal eenvoudig bij de data.

Voordelen:

• Automatisch levert Pimcore een portal, waarbij users de assets op een gebruiksvriendelijke manier kunnen bekijken, editen of downloaden

• Een enterprise DAM-systeem binnen hetzelfde platform

• Geen ICT-silo’s of de behoefte om assets uit anderen systemen te halen, omdat deze zich in hetzelfde platform bevinden.

Crossmedia-Publishing & Web-to-Print

Pimcore biedt uitgebreide ondersteuning voor crossmedia publishing en webto-print mogelijkheden. Papieren catalogi laten zich automatisch samenstellen vanuit de centrale dataset. Pimcore ondersteunt standaard het automatisch genereren van drukklare documenten of catalogi naar certified PDF’s vanuit de Pimcore beheer omgeving. Wil je toch het beheer van magazines en drukwerk blijven organiseren vanuit InDesign? Dan kan Pimcore optimal samenwerken met EasyCatalog van 65bit software.

Voordelen:

• Snel en zonder veel arbeid catalogi creëren

• Persoonlijke PDF’s creëren met alle mogelijke (persoonlijke) content vanuit Pimcore

• Eén bron van data, één single point of truth

Via headless front-end development

De voorkant – webshop, catalogus, website, kennisportal of andere online media – kan worden ontwikkeld via front-end development. Met de bouwcomponenten vanuit Pimcore kunnen de front-end developers in elke taal de online presence ontwikkelen. Youwe kiest veelal voor VueJS of ReactJS als front-end taal. Het voordeel van die talen is dat de techniek is te meten en via een native app kan worden genereerd, zonder opnieuw een code te hoeven schrijven.

Voordelen

• Unieke presentatie met data die één op één matcht met de customer journey

• Zowel website als e-commerce met hetzelfde systeem!

• Geen ICT-silo’s: alle data bevindt zich in één platform

• Automatisch native app genereren door gebruik van ReactJS/VueJS

front-end technieken

• Websites, webshops, online presence en apps maken met één platform.

Via Pimcore’s output channels

Pimcore kent zogenoemde ‘output channels’. Deze kun je configureren: per klant(segment), maar je kunt ook instellen welk type file met welke data klanten via welk channel op welk moment kunnen ontvangen. Via een MDMPIM-tool genereer je een pakketje data met niet alleen een CSV-, XML- of XLSfile, maar ook met bijbehorende visuals. De klant kan die vervolgens downloaden via een linkje dat hij via e-mail ontvangt op een per klant ingesteld tijdstip.

Voordelen

• Gemakkelijk data distribueren naar klanten, portals, datapools en andere systemen.

• Automatisch data verzenden op door klant/systeem gewenste wijze en format.

Ben je benieuwd welke features Pimcore nog meer heeft en hoe je deze toepast? Download dan nu de whitepaper Waarom Pimcore!

Waarom Pimcore?

Data is overal en veel organisaties hebben dan ook een data overload.

Wat moet je nu doen met al deze data? En hoe gebruik je deze zo efficiënt mogelijk?

Lees het in de whitepaper:

 

DOWNLOAD WHITEPAPER

Via Pimcore's web services (API)

All features are controlled via the central Pimcore API, which can also be opened with "permitted information" for a customer or external user. That way, the customer can call and use the opened data via the web services (API). In this way, the customer always has "real-time" data.

  Web portal for assets

  The MDM-PIM tool releases a set of data via a web portal: an image bank, a download portal or a brand and partner portal. Via that portal, customers, suppliers, local sales offices and channel partners have 24/7 access to all product, brand and other digital information. This way, customers and others with access to the portal can easily access the data.

  Benefits:

  • Pimcore automatically provides a portal where users can view, edit or download the assets in a user-friendly way

  • An enterprise DAM system within the same platform

  • No, IT silos or the need to extract assets from other systems because they are on the same platform.

  Crossmedia Publishing & Web-to-Print

  Pimcore offers extensive support for cross-media publishing and web printing capabilities. Paper catalogs can be assembled automatically from the central data set. Pimcore supports the automatic generation of print-ready documents or catalogs to certified PDFs from within the Pimcore management environment. Do you still want to continue organizing the management of magazines and printed matter from InDesign? Then Pimcore can optimally collaborate with EasyCatalog of 65bit software.

  Benefits:

  • Create catalogs quickly and without much labor

  • Create personal PDFs with all possible (personal) content from Pimcore

  • One source of data, one single point of truth

  Via headless front-end development

  The front - webshop, catalog, website, knowledge portal or other online media - can be developed via front-end development. With the building components from Pimcore, the front-end developers can develop the online presence in any language. Youwe usually chooses VueJS or ReactJS as the front-end language. The advantage of these languages ​​is that the technology can be measured and can be generated via a native app, without having to write code again.

  Benefits:

  • Unique presentation with data that matches one to one with the customer journey

  • Both website and e-commerce with the same system!

  • No IT silos: all data is in one platform
  • Automatically generate native app by using ReactJS / VueJS
  • front-end techniques
  • Creating websites, webshops, online presence and apps with one platform.

  Via Pimcore’s output channels

  Pimcore has so-called "output channels". You can configure this: per customer (segment), but you can also set which type of file with which data customers can receive via which channel at what time. Via an MDM-PIM tool, you generate a package of data with not only a CSV, XML or XLS file but with accompanying visuals. The customer can then download it via a link that he receives via e-mail at a time set per customer.

  Benefits:

  • Easily distribute data to customers, portals, data pools, and other systems.

  • Automatically send data in the manner and format desired by the customer/system.

  Are you curious about Pimcore's features and how this benefits your business?

  Download the whitepaper Why Pimcore and find out! 

  Cookies accepteren?

  Youwe gebruikt cookies om u de beste online ervaring op onze website te geven. Wil meer weten? Bekijk onze Privacy voorwaarden

  Cookie instellingen